NU OP DE RADIO : ALAN WALKER - ALL FALLS DOWN

ZONET:

ALAN WALKER

ALL FALLS DOWN

NU:

TECHNOTRONIC

GET UP (BEFORE THE NIGHT IS OVER)

STRAKS:

DEEPEST BLUE

DEEPEST BLUE

Disclaimer

ALGEMENE VOORWAARDEN DECIBEL SALES B.V.

1. DECIBEL SALES BV vertegenwoordigt de verkoop van reclamezendtijd van o.a. RADIO DECIBEL Noord-Holland, RADIO DECIBEL Zuid-Holland, RADIO DECIBEL Utrecht en RADIO DECIBEL Groot Eindhoven.
2. De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die door DECIBEL SALES BV met derden (klant; hierna Contractant/Contractanten) worden gesloten.
3. Door ondertekening van de onderhavige overeenkomst accepteert Contractant de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden met uitsluiting van de Algemene Voorwaarden van de Contractant of derden.
4. Bij wijziging van deze algemene voorwaarden zal DECIBEL SALES BV haar Contractanten hiervan in kennis stellen door middel van vermelding van de wijzigingsdatum rechts onder aan de voorwaarden. Gewijzigde voorwaarden zijn toepasselijk op overeenkomsten ondertekend na wijzigingsdatum.
5. Het staat DECIBEL SALES BV te allen tijde vrij de door haar gehanteerde tarieven te wijzigen. Eerder gehanteerde tarieven bieden geen rechten voor toekomstige overeenkomsten.
6. Alle tarieven zijn exclusief de omzetbelasting.
7. Eventuele bureaukortingen voor reclamebureaus die namens of voor een derde als Contractant jegens DECIBEL SALES BV optreden worden uitsluitend verstrekt indien zulks schriftelijk is overeengekomen en uitsluitend aan reclamebureaus die zijn aangesloten bij de Vereniging van Nederlandse Erkende Reclamebureaus. Op het moment van ondertekening van de overeenkomst moet bij DECIBEL SALES BV bekend zijn of een reclamebureau namens Contractant optreedt. Een eventuele bureaukorting kan slechts eenmaal worden gegeven.
8. De betalingstermijn is veertien dagen na factuurdatum. Nadien is een vertragingsrente van 1,5% per maand of maandgedeelte, doch in ieder geval de wettelijke rente verschuldigd. Bij het uitblijven van betaling binnen de afgesproken betalingstermijn, is DECIBEL SALES BV gerechtigd tot het treffen van incassomaatregelen, zonder dat hiertoe een nadere ingebrekestelling vereist is. De contractant zal als dan, behoudens de genoemde vertragingsrente, alle (buiten)gerechtelijke kosten dienen te betalen, daaronder begrepen de volledige kosten van deurwaarder(s), advocaten en griffierechten.
9. Voor betaling middels automatische incasso verleent Contractant hiertoe schriftelijk toestemming aan DECIBEL SALES BV. De automatische incasso vindt plaats vanaf de 4de werkdag na factuurdatum.
10. Indien betaling middels automatische incasso geschiedt en de radio campagne op verzoek van Contractant op details wijzigt (wijzigingen overeenkomst, zoals bijvoorbeeld additionele bijboekingen, wijziging commerciallengte, wijziging campagneduur of dergelijke), geeft Contractant tevens toestemming aan DECIBEL SALES BV tot automatische incasso van desbetreffende verschuldigde betalingen voortvloeiende uit deze wijzigingen.
11. DECIBEL SALES BV accepteert geen contante betaling.
12. Indien de overeenkomst een over meerdere maanden verspreid uitzendschema betreft, waardoor meerdere (deel-)facturen worden verzonden, is DECIBEL SALES BV gerechtigd om de op haar rustende verplichting tot uitzending op te schorten, indien Contractant in gebreke is om de aan haar verzonden facturen binnen de in artikel 8 bepaalde termijn te voldoen. De in totaal (resterende) verschuldigde contractprijs is alsdan geheel opeisbaar en uitzending van de alsdan resterende reclameboodschappen zal plaatsvinden nadat de totale contractprijs is ontvangen.
13. De Contractant is jegens DECIBEL SALES BV hoofdelijk en volledig aansprakelijk ter zake van alle contractuele verplichtingen, ook voor zover deze praktisch niet door Contractant, maar door een door Contractant ingeschakelde derde dienen te worden vervuld.
14. Tenzij uitdrukkelijk, schriftelijk met DECIBEL SALES BV overeengekomen, is de Contractant niet gerechtigd om de uit de met DECIBEL SALES BV gesloten overeenkomst voortvloeiende rechten en/ of verplichtingen geheel of gedeeltelijk op welke wijze dan ook over te dragen aan derden.
15. Indien uit hoofde van urgentie of anderszins een overeenkomst telefonisch wordt gesloten, zal DECIBEL SALES BV de Contractant per omgaande de overeenkomst in tweevoud ter ondertekening toezenden. De Contractant dient beide exemplaren van de overeenkomst na akkoordbevinding te ondertekenen en één exemplaar direct aan DECIBEL SALES BV te retourneren. Indien de Contractant niet binnen vijf dagen nadat een overeenkomst telefonisch is gesloten schriftelijk exclameert, geldt de inhoud van de overeenkomst, zoals door DECIBEL SALES BV toegezonden, als overeengekomen tussen partijen.
16. Behoudens uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van DECIBEL SALES BV aanvaardt DECIBEL SALES BV geen voorlopige of voorwaardelijke overeenkomsten.
17. De Contractant doet bij voorbaat afstand van ieder beroep op de onbevoegdheid tot het verstrekken van opdrachten, indien de overeenkomst wordt gesloten door één van haar personeelsleden of door een namens haar optredend reclamebureau.
18. De Contractant heeft de bevoegdheid de verleende opdracht schriftelijk te annuleren tot vijftien werkdagen voor de eerste dag van uitzending. Bij tijdige annulering is de Contractant 50% van de overeengekomen vergoeding verschuldigd zonder enig beroep op compensatie of schuldvergelijking. Nadien is annulering niet mogelijk. De contractant heeft de bevoegdheid de uitzending van radiozendtijd naar een later moment te verschuiven. Echter binnen 52 weken na ondertekening van de overeenkomst dient de gehele uitzending te hebben plaatsgevonden.
19. DECIBEL SALES BV is nimmer aansprakelijk voor schade of gevolgschade, indien de betreffende radiocommercial(s) niet, niet volledig, of niet tijdig wordt uitgezonden, dan wel kwalitatief onvoldoende is. In geval van nalatigheid aan de zijde van DECIBEL SALES BV is laatstgenoemde gehouden de betreffende radiocommercial(s) opnieuw uit te zenden op een daarvoor passend gelijkwaardig moment in het uitzendschema. Als regel zal/zullen de betreffende radiocommercial(s) 1x extra worden uitgezonden.
20. Indien door overmacht (daaronder begrepen staking, technische storingen en /of overheidsingrijpen) of anderszins DECIBEL SALES BV gedurende een periode van tenminste één maand niet in staat is om de radiocommercial(s) van Contractant te doen uitzenden via de Contractant bekende omroepinstelling, heeft de Contractant het recht de overeenkomst te ontbinden. Voor het overige is DECIBEL SALES BV niet tot enige vorm van schadevergoeding gehouden.
21. De geplande radiocommercials moeten minimaal twee werkdagen voor uitzending worden aangeleverd op een digitale audiodrager (DAT-cassette, compactdisc etc). De aanlevering moet geschieden met de benodigde BUMA-documenten, ten kantore van DECIBEL SALES BV in Amsterdam onder vermelding van Traffic & Planning.
22. Indien de Contractant in strijd handelt met het in het vorige artikel behaalde blijft niettemin de betalingsverplichting van de Contractant in stand ook al wordt de radiocommercial(s) als gevolg hiervan niet of niet tijdig uitgezonden.
23. Tenzij door de Contractant schriftelijk anders wordt aangegeven, zal bij aflevering de audiodrager eigendom van DECIBEL SALES BV worden.
24. Indien vóór of tijdens de uitzending blijkt, dat de opname op de aangeboden audiodrager technisch en / of kwalitatief onvoldoende is, dan wel inhoudelijk in strijd is met de reclamecodecommissie, met de wet, of indruist tegen rechten van derden of algemeen geldende goede smaak, is DECIBEL SALES BV gerechtigd de uitzending van de radiocommercial(s) terstond te staken en verdere uitzending daarvan te blokkeren. In dit geval blijven de betalingsverplichtingen van de Contractant volledig in stand.
25. Voor het vaststellen van de prijs van uit te zenden radiocommercial is de tijdsduur daarvan bepalend. Indien de aangeleverde werkelijke commerciallengte afwijkt van de vastgelegde contractafspraak zal er een verrekening plaats vinden op basis van de totaal afgesproken seconden. De aanpassing kan mondeling, schriftelijk of stilzwijgend plaats vinden.
26. De Contractant is aansprakelijk voor de inhoud van de radiocommercial(s) en vrijwaart bovendien DECIBEL SALES BV, de omroepinstelling, kabelexploitanten en zenderbeheerders voor alle eventuele aanspraken van auteursrechthebbende en naburige rechthebbenden wegens het mogelijk ontbreken van de benodigde toestemmingen voor muzikale of tekstuele uitingen in de radiocommercial(s).
27. Geschillen die direct of indirect voortvloeien uit tussen DECIBEL SALES BV en Contractant gesloten overeenkomsten vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de bevoegde rechter te Amsterdam. DECIBEL SALES BV Deze voorwaarden zijn het laatst gewijzigd op 7 januari 2009. Door deelname aan prijsvragen/radio-acties, gaat de deelnemer akkoord met de volgende algemene actievoorwaarden: Deelnemers aan een spel en/of een actie op Radio Decibel of www.decibel.nl dienen minimaal 18 jaar oud te zijn of toestemming van een ouder/voogd te hebben. Prijzen die deelnemers aan een spel en/of een actie op Radio Decibel of www.decibel.nl winnen zijn niet inwisselbaar voor geld, diensten of goederen en zijn niet overdraagbaar. Indien de oorspronkelijke prijzen door overmacht niet kunnen worden geleverd verzorgt Radio Decibel gelijkwaardige vervangende prijzen. Indien er sprake is van een actie waarbij deelnemers zich kunnen aanmelden via SMS bedragen de kosten 40 euro cent per deelname, exclusief de kosten voor het versturen van een SMS. Gegevens van deelnemers aan acties of prijsvragen worden opgeslagen in een databestand. Indien Radio Decibel dit wenst kan zij deelnemers voor persoonlijk gebruik mailen of op de hoogte houden van haar activiteiten, opgeslagen gegevens zullen niet worden doorgegeven aan derden. Over de uitslagen van acties of prijsvragen kan niet worden gecorrespondeerd. Trekkingen en bekendmakingen van winnaars zijn definitief. De inhoud van de voorwaarden is onder voorbehoud van schrijffouten en interpretatie. Aan de voorwaarden kunnen geen rechten worden ontleend.